Privacy

Bovida.nl neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy Statement van Bovida.nl uiteen gezet. We raden u daarom aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

1. Wie is Bovida.nl?

Bovida.nl is een onderneming die zich bezig houdt met het verwezenlijken van online doelstellingen van ondernemingen. Zij doet dat door het beschikbaar maken van de modernste technieken en opzienbarende ontwerpen voor iedere klant. Bovida.nl is gevestigd te Drunen op Jan Tooropplantsoen 79 en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 54435846.

2. Welke informatie wordt door Bovida.nl verzameld en verwerkt?

Contactinformatie
Indien u zich als bezoeker van de website aanmeldt voor de nieuwsbrief, iets koopt op de website of anderszins contact opneemt met Bovida.nl, verstrekt u contactinformatie aan Bovida.nl. Bovida.nl slaat uw contactinformatie op op haar servers. Deze contactinformatie kan onder meer bestaan uit NAW (Naam, Adres en Woonplaats) gegevens, uw e-mailadres. De gevraagde contactinformatie kan van tijd tot tijd veranderen.

Account
Indien u een klant van Bovida.nl bent, kan met Bovida.nl overeengekomen worden dat zij voor u een account aanmaakt. Indien u vervolgens inlogt op uw account kunt u bepaalde gegevens over uzelf vermelden en/of wijzigen.

Automatisch Gegenereerde Informatie
Bovida.nl verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website en/of uw account. Bovida.nl kan ook derden, zoals Google Analytics, verzoeken deze informatie voor haar te verzamelen en te verwerken. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres (nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) dat u gebruikt en “cookies”.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Bovida.nl ze?

Bij het aanbieden van haar website en haar diensten maakt Bovida.nl gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van de website en/of de diensten te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende bezoek geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website en/of de dienst biedt of dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website en/of de dienst. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browser instructie of de Help functie raadplegen.

Indien u een account heeft en gebruik maakt van cookies, zorg er dan voor dat u uitlogt indien u een openbare computer verlaat. Houd ook uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim om te voorkomen dat anderen, zonder uw toestemming, gebruik maken van uw account.

4. Voor welke doeleinden zal Bovida.nl informatie over u gebruiken?

Doeleinden
Bovida.nl zal uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • om de website aan te bieden en de diensten aan u te verlenen;
  • om u informatie toe te zenden omtrent de eigen, gelijksoortige diensten van Bovida.nl;
  • om geanonimiseerde statistische gegevens op te (laten) stellen en de dienst te beveiligen;
  • om uw informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Gebruik door Bovida.nl
Bovida.nl wil u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Indien u in het verleden contact hebt opgenomen met Bovida.nl, bestaat de mogelijkheid dat u eens in de zoveel tijd informatie over Bovida.nl en haar diensten ontvangt, al dan niet per e-mail. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij updates en/of door Bovida.nl georganiseerde acties. Ook bestaat de mogelijkheid dat Bovida.nl u haar nieuwsbrief toezendt.

Indien u geen berichten over Bovida.nl per e-mail wilt ontvangen, dan kunt u zich via info@Bovida.nl afmelden. Een mogelijkheid om af te melden is tevens in elk afzonderlijk e-mailbericht opgenomen. Houd in dat geval wel goed de website in de gaten zodat u weet wanneer er een nieuwe update of uitbreiding is.

Bovida.nl gebruikt de hierboven bedoelde automatisch gegenereerde informatie voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging van de website en haar diensten. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voorzover ze niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

Gebruik door derden
Zonder uw expliciete toestemming zal Bovida.nl uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken, verkopen en/of verhuren voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). Bovida.nl kan uw gegevens wel vertrekken aan derden voorzover dit noodzakelijk is voor het verlenen van haar diensten aan u en/of voorzover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie niet zijnde uw IP-adres). Ten slotte kan Bovida.nl uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Gebruik door derden: Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

5. Op welke wijze beschermt Bovida.nl uw persoonlijke informatie?

Bovida.nl zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Bovida.nl, kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat Bovida.nl fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw persoonsgegevens worden overgedragen.

7. Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan ons gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie.

8. Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Indien u wilt weten welke persoonsgegevens Bovida.nl over u heeft vastgelegd, dan kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice via info@bovida.nl.

Indien u een account heeft, kunt u uw eigen persoonsgegevens altijd bekijken en zonodig zelf wijzigen. Indien u wilt weten of Bovida.nl nog andere persoonsgegevens over u heeft vastgelegd of indien u persoonsgegevens wil wijzigen die u niet in uw account kunt veranderen, dan kunt u ook contact opnemen met onze klantenservice via info@bovida.nl.

9. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Bovida.nl?

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de website verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. Bovida.nl heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de Website of dienstverlening van Bovida.nl zijn verkregen. Bovida.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

10. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website.

11. Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan info@bovida.nl